Alu konfigurátor
vyzkoušet
Alu konfigurátor
vyzkoušet

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Objednávka

Kupujúci objednáva tovar výhradne elektronickou formou prostredníctvom nákupného systému vytvoreného na stránke www.AAAalu.sk. Objednávka bude predávajúcim akceptovaná a následne vybavená v prípade, že kupujúci pravdivo vyplnil všetky povinné údaje objednávkového formuláru. Ak je kupujúcim právnická osoba treba uviesť, názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH. Pokiaľ požadujete doklad bez DPH, je k tomu nutné zaslať na email info@aaaalu.sk oskenovanú kópiu originálneho živnostenského oprávnenia a kópiu registrácie platca DPH. Bez týchto dokumentov nemôžeme tovar odoslať bez DPH. Čiastka 25 Eur za dopravu na Slovensko je bez DPH.

POZOR - Vzhľadom na povinnosť posielania kontrolného hlásenia nie je možné spätne opraviť fakturačné údaje. Prosíme, skontrolujte, či sú Vami uvedené fakturačné údaje v poriadku.

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

 

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

 

2. Stornovanie objednávky

Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní bankovým prevodom na účet, ktorý nám kupujúci zadá (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ si s nami nedohodne iný spôsob.

 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch -

tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka bezodkladne, najneskôr do 7 dní od stornovania objednávky prevedená späť na jeho účet.

 

3. Dodávka

Tovar bude dodaný v čo najkratšom možnom termíne. Pri bežnom tovare, ktorý máme na sklade je termín dodania väčšinou do 48 hodín od expedície. Ak je potrebné tovar obejdnávať u výrobcu, a ten ho má skladom je dodacia doba obvykle 3 - 10 pracovných dní a bude upresnená mailom prípadne telefonicky so zákazníkom. Ak tovar nie je skladom ani u výrobcu, a teda je potrebné čakať na jeho výrobu, dodacia doba bude oznámená zákazníkovi individuálne.

 

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar, a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu, tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

 

4. Platobné podmienky

Spôsob platby:

Zákazník sa môže rozhodnúť pre rôzne spôsoby úhrady za objednaný tovar:

A. platba v hotovosti pri prebratí tovaru

B. dobierka

 

Platba vopred:

Predávajúci si vyhradzuje právo zálohovej platby vo výške 100% z celkovej sumy zásielky.

 

5. Záručné a reklamačné podmienky

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

 

Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu.

 

Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady, prípadne rozdiely v množstve, reklamovať bezodkladne u predávajúceho.

 

Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.

 

Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

 

 

6. Odstúpenie od zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 266/2005 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho.

 

Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru peniaze za tovar zašleme prevodom na účet zákazníka a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Predavajuci si vyhradzuje právo odčítať z celkovej sumy, ktorú bude poukazovať na účet kupujuceho náhradu škody, ktorá mu vznikla za dopravu tovaru ku kupujúcemu a to paušálne 25 € s DPH za predpokladu, že dodal kupujúcemu tovar v zmysle objednávky.

 

V prípade ak kupujúci odmietne prevziať tovar od dopravcu, vzniká predavajúcemu právo vystaviť kupujúcemu faktúru za dopravu vo výške 25 € s DPH za predpokladu, že dodal kupujúcemu tovar v zmysle objednávky. Kupujúci je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od jej vystavenia.

 

7. Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme súkromie nášho zákazníka. Aby sme mohli ponúknuť svoje služby, potrebujeme poznať niektoré osobné údaje zákazníka. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:

  • identifikačné a kontaktné údaje
  • údaje o nákupoch

Používaním tohoto internetového obchodu zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

 

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie, automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebude zákazník želať tieto informácie dostávať, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

 

8. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja, a že s nimi súhlasí..Facebook stránka Youtube kanál Google+