Alu konfigurátor
vyzkoušet
Alu konfigurátor
vyzkoušet

Reklamačný poriadok

Záručné a reklamačné podmienky

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

 

Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu.

 

Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady, prípadne rozdiely v množstve, reklamovať bezodkladne u predávajúceho.

 

Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.

 

Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.


Odstúpenie od zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 266/2005 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho.

 

Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru peniaze za tovar zašleme prevodom na účet zákazníka a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Predavajuci si vyhradzuje právo odčítať z celkovej sumy, ktorú bude poukazovať na účet kupujuceho náhradu škody, ktorá mu vznikla za dopravu tovaru ku kupujúcemu a to paušálne 25 € s DPH za predpokladu, že dodal kupujúcemu tovar v zmysle objednávky.

 

V prípade ak kupujúci odmietne prevziať tovar od dopravcu, vzniká predavajúcemu právo vystaviť kupujúcemu faktúru za dopravu vo výške 25 € s DPH za predpokladu, že dodal kupujúcemu tovar v zmysle objednávky. Kupujúci je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od jej vystavenia.Facebook stránka Youtube kanál Google+